Gjaldskrár

Gjaldskrá embættis byggingar- og skipulagsfulltrúa

Gjaldskrá embættis byggingar-og skipulagsfulltrúa Sveitarfélagsins Hornafjarðar var birt í b deild stjórnartíðinda 27. febrúar 2014 hér.  

1. gr.

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari.

Af öllum lóðum og nýbyggingum og stækkunum eldri húsa í Sveitarfélaginu Hornafirði, hvort sem er á eignarlóðum eða leigulóðum, skulu lóðarhafar greiða til sveitarfélagsins eftirtalin gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari:

a.     Gatnagerðargjald. Af öllum nýbyggingum og viðbyggingum í þéttbýli í Sveitarfélaginu Horna­firði, samkvæmt samþykktu deiliskipulagi eða staðfestu aðalskipulagi, skal greiða gatnagerðargjald, sbr. 12. gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006.

b.     Byggingarleyfisgjald, sbr. 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010.

c.     Stofngjald vatnsveitu skv. lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004.

d.    Stofngjald holræsa skv. lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998.

2. gr.

Framkvæmdaleyfisgjald og og gjald fyrir skipulagsvinnu.

Gjöld skv. gjaldskrá þessari af framkvæmdum og skipulagsvinnu í Sveitarfélaginu Horna­firði eru:

a.      Framkvæmdaleyfisgjald, sbr. 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

b.      Gjald vegna skipulagsvinnu, sbr. 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

3. gr.

Ráðstöfun byggingarleyfis-, gatnagerðar- og framkvæmdaleyfisgjalda
og gjalda vegna skipulagsvinnu.

Gatnagerðargjaldi skal varið til gatnagerðar í sveitarfélaginu og viðhalds gatna og annarra gatna­mannvirkja. Tekjum sveitarfélagsins vegna gjalds af skipulagsvinnu, byggingarleyfis, fram­kvæmda­leyfis, afgreiðslu- og þjónustugjalda skal varið til að standa straum af hluta kostnaðar byggingar- og skipulags­fulltrúa.

4. gr.

Útreikningur gatnagerðargjalds.

Af hverjum fermetra húss greiðist ákveðinn hundraðshluti byggingarkostnaðar samkvæmt fermetraverði byggingarvísitölu, eins og hann er hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands á grundvelli laga nr. 42/1987. Allar fjárhæðir í þessari gjaldskrá taka breytingum 1. dag hvers mánaðar í samræmi við breytingu á byggingarvísitölu.

Gjaldskráin gildir jafnt fyrir leigulóðir og eignarlóðir þar sem sveitarfélagið stendur að gatna­gerð. 

Stofngjöld fráveitu og vatnsveitu eru innheimt sérstaklega og ekki innifalin í gatnagerðargjaldi.

Hundraðshluti byggingarkostnaðar ákvarðast svo sem hér segir:                                                                                                                       

Lágmarksgjald

Íbúðarhúsnæði                                        5,5%                     1.000.000

Par, rað, tvíbýlis og keðjuhús                  4,5%                     2.000.000

Iðnaðar, hótel, verslanir og skrifstofur    4,20%                   2.400.000

Hesthús og önnur gripahús í þéttbýli      3,0%                        175.000

 

Lágmarksgjald skv. 1. mgr. skal aldrei vera hærra en sem nemur 15% af byggingarkostnaði fer­metra í vísitöluhúsi fjölbýlis eins og hann er hverju sinni skv. útreikningum Hagstofu Íslands á grund­velli laga nr. 42/1987, um vísitölu byggingarkostnaðar. Af viðbyggingum er ekki greitt lág­marks­gjald, aðeins er greitt ofangreint gjald af viðkomandi viðbyggingu.

Við úthlutun lóðar greiðir lóðarleigjandi 100.000 kr. við afhendingu lóðar sú upphæð gengur upp í gatnagerðargjald.

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir endurbyggingu, breytingu eða breyttri notkun húsnæðis þannig að hún færist í hærri gjaldflokk sbr. 1. mgr. skal greiða gatnagerðargjald sem svarar til mis­munar hærri og lægri gjaldflokksins. Lóðarhafi, eða byggingarleyfishafi þar sem það á við, á ekki rétt á endurgreiðslu ef bygging færist í lægri gjaldflokk við slíka breytingu.

5. gr.

Undanþágur frá greiðslu gatnagerðargjalds.

Undanþegnar greiðslu gatnagerðargjalds eru eftirtaldar byggingar:

a.     Lagnakjallarar og aðrir gluggalausir kjallarar, sem aðeins er gengið í innan frá.

b.     Óeinangruð smáhýsi, minni en 10 fermetrar, fyrir stærri garðhús er greitt sama gatnagerðar­gjald og fyrir hesthús.

c.     Óupphituð svalaskýli íbúðarhúsa sem eru 20 m² eða minni. 

6. gr.

Heimild til lækkunar eða niðurfellingar gatnagerðargjalds.

Bæjarstjórn getur lækkað eða fellt niður gatnagerðargjald af einstökum lóðum í sveitarfélaginu við sérstakar aðstæður, sbr. ákvæði 6. gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006. Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjaldskrá gatnagerðargjalds um allt að 35% vegna breytilegs kostnaðar við undirbyggingu og frágang gatna eftir hverfum, m.a. vegna kostnaðar við land, jarð­vegsdýpi, stærð lóðar við götu, staðsetningu lóðar, verðmæti lóðar, þversnið lóðarfrágangs o.fl..

7. gr.

Eldri samningar og skilmálar um gatnagerðargjald.

Um samninga um gatnagerðargjald af tilteknum lóðum, sem lóðarhafar eða lóðareigendur hafa gert við Sveitarfélagið Hornafjörð fyrir gildistöku gjaldskrár þessarar, svo og skilmálar varðandi gatnagerðargjald, sem bæjarstjórn hefur sett fyrir sömu tímamörk og lóðarhafi og lóðareigandi hefur undirgengist, fer eftir hljóðan áður gerðra samninga.

8. gr.

Áfangaskipti framkvæmda.

Í þeim tilvikum þegar lóðarhafi hyggst byggja hús, annað en íbúðarhús, í áföngum, getur bæjarstjórn heimilað slíka áfangaskiptingu og þá skal gatnagerðargjald hverju sinni greiðast sam­kvæmt þeirri samþykkt sem í gildi er þegar byggingarleyfi hvers áfanga er útgefið.

Umsækjandi skal taka það sérstaklega fram í lóðarumsókn að hann ætli að reisa fyrirhugað mannvirki í áföngum og hvenær hann hyggst hefja framkvæmdir á sérhverjum byggingaráfanga.

Verði heimiluð áfangaskipti falla í gjalddaga áætluð gjöld við upphaf hvers byggingaráfanga í samræmi við áform lóðarhafa við úthlutun lóðarinnar.

9. gr.

Stofngjald fráveitu og vatnsveitu.

Stofngjald holræsa fyrir íbúðarhúsalóð er kr. 80.000.  Fyrir aðrar lóðir greiðist kr. 175.000 á hverja tengingu við fráveitukerfi sveitarfélagsins.

Stofngjald vatnsveitu skal innheimt af öllum fasteignum sem tengdar eru vatnsveitu Sveitar­félagsins Hornafjarðar. Til að heimæð vatnsveitu fáist skal vera búið að tengja fasteign við fráveitu. Gjaldið skal innheimt við veitingu byggingarleyfis eða afhendingu heimæðar. Sama gjald skal greiða við endurnýjun heimæða sem ekki eru í eigu vatnsveitunnar.

9.1 Íbúðarhúsnæði, verslun og þjónusta, heimæð minni en 40 mm 140.000 kr.

9.2 Iðnaðar- og atvinnuhúsnæði, heimæð stærri en 40 mm 250.000 kr.

Stofngjald vatnsveitu byggir á ákvæðum laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 2/2004.

Stofngjald fráveitu byggir á ákvæði laga um uppbygginu og rekstur fráveitu nr. 9/2009.

 

  Tengigjöld fráveitu Gjald kr. Athugasemd
1 Íbúðarhús 80.000  
2 Aðrar lóðir 175.000 Á hverja tengingu
  Tengigjöld vatnsveitu    
3 Íbúðarhús, verslun og þjónusta 140.000 minni en 40 mm
4 Iðnaðar- og atvinnuhúsnæði 250.000 stærri en 40 mm

 

10. gr.

Flokkun bygginga og gjaldskrá.

Innheimta skal byggingarleyfisgjald fyrir hverja þá framkvæmd sem byggingarleyfi er gefið út fyrir.

Byggingarleyfisgjald er grunngjald, að viðbættu gjaldi pr. m³ byggingar. Þó skal ekki innheimta byggingarleyfisgjald fyrir byggingar sem eru 10 m² eða minni, nema um viðbyggingar sé að ræða.

Innifalið í byggingarleyfisgjaldi er lögboðin meðferð byggingarleyfiserinda, lóðarblöð, yfirferð teikninga, útmæling fyrir húsi og hæðarkóta og reglubundið eftirlit, eftir því sem við á.

Samkvæmt gjaldskrá þessari skal greiða byggingarleyfisgjald fyrir útgáfu á byggingarleyfi sem byggingarfulltrúi/skipulags- og byggingarnefnd samþykkir.

Innifalið í byggingarleyfisgjaldi er ein yfirferð aðaluppdrátta, byggingarleyfi, útmæling fyrir greftri, útmæling og hæðarsetning fyrir uppslætti og útsetning lóðar, byggingareftirlit, lögbundnar úttektir, fokheldisvottorð og vottorð um lokaúttekt. Fyrir aukaúttektir greiðist eftir gjaldskrá Sveitar­félagsins Hornafjarðar.

Fyrir byggingarleyfi nýrra húsa, viðbygginga, breytinga húsa, verulegra breytinga innan lóða og samþykki fyrir breyttri notkun greiðist fast gjald kr. 37.716.

Að auki greiðist fyrir hvern fermetra nýbygginga og viðbygginga skv. eftirfarandi:

 

  Tegund byggingar/framkvæmdar Fastagjald kr. Gjald á m³
1 Íbúðarhús, bílskúrar 37.716 140
2 Hótel, verslanir, skrifstofur 37.716 140
3 Iðnaðarhús, verkstæði 37.716 99,22
4 Gripahús, hlöður, vélageymslur, tankar, ker, þrær o.s.frv. 37.716 77,44
5 Frístundahús, veiðihús, fjallaskálar o.s.frv. 37.716 280

 11. gr.

Undanþágur til lækkunar á byggingarleyfisgjaldi.

Undanþága til lækkunar á byggingarleyfisgjaldi er veitt ef um eftirtalin viðhaldsverkefni sem kalla á byggingarleyfi er að ræða:

a.     Breyting á klæðningu eða gluggum (útlitsbreyting = ¼ til ½ fastagjald).

b.     Endurnýjun á lagnakerfi (breyting á lagnaleið = ¼ fastagjald reiknast á hvert lagnakerfi).

c.     Breyting á burðarvirki (½ fastagjald). Á aðeins við ef verið er að rýra burðarvirki, ef framkvæmd fylgir jafnframt breyting, er greitt fullt gjald.

d.    Byggingarleyfisskyldar framkvæmdir á lóð, svo sem girðingar yfir 1,8 m, bygging sólpalla hærri en 50 sm frá jörðu (¼ fastagjald)o.s.frv. 

12. gr.

Gjöld vegna framkvæmdaleyfa.

Samkvæmt gjaldskrá þessari skal greiða gjald fyrir veitingu framkvæmdaleyfa vegna þeirra framkvæmda sem afla þarf framkvæmdaleyfis fyrir.

Gjaldið má ekki vera hærri upphæð en nemur kostnaði við undirbúning og útgáfu leyfisins auk kostnaðar við tilheyrandi eftirlit með framkvæmdum. Lágmarksgjald vegna veitingar framkvæmda­leyfis er kr. 90.000. Innifalinn í framkvæmdaleyfisgjaldi er kostnaður bæjarins vegna útgáfu og undir­búnings leyfisveitingar auk kostnaðar við eftirlit að undangengnum breytingum á skipulagi.

13. gr.

Gjöld vegna skipulagsvinnu.

Samkvæmt gjaldskrá þessari skal greiða gjald fyrir grenndarkynningar og deiliskipulagsbreyt­ingar eins og hér segir:

a. Almenn grenndarkynning vegna byggingar- eða framkvæmdaleyfis kr. 30.000
b. Lítil breyting á deiliskipulagsuppdrætti eða lóðarblaði kr. 65.000
c. Grenndarkynning vegna breytingar á deiliskipulagi kr. 30.000
d. Afgreiðsla deiliskipulagsbreytingar skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga kr. 90.000
e. Afgreiðsla deiliskipulagsbreytingar skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga kr. 120.000
f. Afgreiðsla nýs deiliskipulags skv. 40. og 41. gr. skipulagslaga kr. 120.000
       

Greitt er fyrir hvern þann lið hér að ofan sem sveitarfélagið þarf að vinna við fullnaðar­afgreiðslu deiliskipulags eða deiliskipulagsbreytingar. Afgreiðslur hér að ofan innifela kostnað við umfjöllun sveitarfélagsins auk auglýsinga um kynningu skipulagsins og gildistöku. Landeigandi eða framkvæmdaaðili getur óskað eftir því við bæjarstjórn að gerð sé tillaga að deiliskipulagi eða breyt­ingu á deiliskipulagi á hans kostnað. Um ferli slíks deiliskipulags fer skv. 40. og 41. gr. skipulags­laga nr. 123/2010.

 

  Framkvæmdaleyfi og skipulagsvinna Gjald kr. Athugasemdir
1 Framkvæmdir (efnistökuleyfi) 25.000 Lítið svæði
2 Framkvæmdaleyfi 90.000 Lágmarksgjald
3 Grenndarkynning 30.000 Vegna byggingar- eða rekstrarleyfis
4 Lítil breyting á deiliskipulagi eða lóðarblaði 65.000 Grenndarkynning og lóðarblað
5 Deiliskipulagsbreyting 90.000 Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. laga nr. 123/2010
6 Deiliskipulagsbreyting 120.000 Samkvæmt 2. mgr. 43.gr. laga nr. 123/2010
7 Nýtt deiliskipulag 120.000 Samkvæmt 40. og 41. gr. laga nr. 123/2010
8 Breyting á aðalskipulagi 120.000 Viðmiðunargjald

 

14. gr.

Gjaldskrá.

Greiða skal fyrir þjónustu og leyfisveitingu sem byggingarfulltrúi veitir umfram þá sem inni­falin er í byggingarleyfisgjaldi.

  Gjöld fyrir leyfisveitingar og þjónustu Kr.
1 Hver endurskoðun aðaluppdrátta 19.300
2 Hver endurskoðun séruppdráttar 6.300
3 Afgreiðslugjald og endurnýjun leyfis án breytinga 19.300
4 Aukavottorð um byggingarstig og stöðuúttekt 19.300
5 Eignaskiptayfirlýsingar, hver umfjöllun 11.300
6 Gjald fyrir lóðarúthlutun 96.200
7 Gjald fyrir framlengingu lóðarúthlutunar 38.500
8 Breyting á lóðarleigusamningi að beiðni lóðarhafa 8.000
9 Umsýslugjald vegna þinglýsingar lóðarsamnings er 0,65% af lóðarmati
10 Fyrir breytingu á lóðarblaði eða gerð nýs lóðarblaðs 11.300
11 Húsaleiguúttekt 15.300
12 Útkall byggingarfulltrúa að óþörfu (ath. um tímagjald er að ræða) 9.500
13 Afgreiðsla stöðuleyfis 19.300
14 Endurnýjun stöðuleyfis 25.700
15 Fyrir hverja auka útsetningu lóðar/húss; hver mæling 19.300
16 Úttekt vegna meistaraskipta 6.000
17 Úttekt vegna byggingarstjóraskipta 25.700
18 Af viðameiri framkvæmdum er heimilt að innheimta tímavinnugjald af þeirri vinnu sem lagt er út í við gerð meistara- og byggingarstjóraskipta, kr. 9.500 á tímann
19 Leyfi til niðurrifs mannvirkja 15.000
20 Breyting á skráningu 15.300
21 Aðrar leyfisveitingar úttektir og vottorð/vinna sérfræðings 15.000
22 Ljósritun A3 og teikningar í pdf (hvert viðhengi) 280

 

15. gr.

Gjalddagar og greiðsluskilmálar.

Gjalddagi 50% gatnagerðargjalds er við lóðarveitingu og gjalddagi eftirstöðva þegar byggingar­leyfi er veitt, þó eigi síðar en 6 mánuðum frá lóðarúthlutun. Hafi gjöldin eigi verið greidd innan ofangreinds frests, fellur úthlutun lóðarinnar úr gildi.

Gjalddagi gatnagerðargjalds í öðrum tilvikum en við úthlutun lóðar miðast við útgáfu bygg­ingarleyfis.

Umsækjandi lóðar, sem fengið hefur sömu lóð úthlutað án þess að greiða gatna­gerðargjald innan mánaðar, fær lóðinni ekki úthlutað í þriðja sinn, nema fyrir liggi greiðsla gatnagerðargjalds.

Eindagi gjalda skv. samþykkt þessari er 30 dögum eftir gjalddaga.

16. gr.

Ábyrgð á greiðslu gatnagerðargjalds.

Lóðarhafi leigulóðar og eigandi eignarlóðar ber ábyrgð á greiðslu gatnagerðargjalds.

17. gr.

Endurgreiðsla byggingar- og gatnagerðargjalds.

Byggingarleyfisgjöld eru óendurkræf þótt lóðarúthlutun og byggingarleyfi falli úr gildi, þar sem lagt hefur verið í þá vinnu sem umfjöllun og afgreiðsla krefur, að undanskildum kostnaði við loka- og áfangaúttektir.

Gatnagerðargjald skal endurgreitt í eftirtöldum tilvikum:

a.     Ef lóðarhafi skilar úthlutaðri lóð eða ef lóðarúthlutun er afturkölluð eða fellur niður, sbr. reglur sveitarfélagsins um úthlutun lóða.

b.     Ef gatnagerðargjald hefur verið greitt í tengslum við útgáfu byggingarleyfis, en leyfið fellur úr gildi.

Gatnagerðargjald skal endurgreitt innan 30 daga, vegna endurgreiðslu skv. a-lið, sama gildir um gatnagerðargjald sem lagt hefur verið á í tengslum við útgáfu byggingarleyfis sbr. b-lið, en þá skal gatnagerðargjald endurgreitt innan 30 daga frá því að byggingarleyfishafi hefur sannanlega krafist endurgreiðslu.

Gatnagerðargjald skal endurgreitt með verðbótum, án vaxta, miðað við breytingu á vísitölu neysluverðs frá því lóðarhafi greiddi gatnagerðargjaldið til endurgreiðsludags.

Um endurgreiðslu fer að öðru leyti skv. 9. gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006.

Hafi gjöldin eigi verið greidd innan ofangreinds frests, fellur úthlutun lóðarinnar úr gildi. Umsækjandi lóðar, sem fengið hefur sömu lóð úthlutað á ný og greiðir ekki gatna­gerðargjald innan mánaðar, fær ekki úthlutað lóð í þriðja sinn, nema fyrir liggi greiðsla gatnagerðargjalds. Eindagi gjalda skv. gjaldskrá þessari er 30 dögum eftir gjalddaga.

Af gjaldföllnu gatnagerðargjaldi skulu greiðast dráttarvextir, skv. ákvæðum laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu.

18. gr.

Ýmis ákvæði.

Öll gjöld önnur en gatnagerðargjald samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu bygg­ingarkostnaðar í janúar 2007 (356,3 stig). Endurreikna skal gjöldin í upphafi hvers almanaksárs, á grundvelli vísitölu byggingarkostnaðar í janúar og gilda þau til loka viðkomandi árs.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru, ásamt áföllnum vöxtum og kostnaði, tryggð með lögveðsrétti í viðkomandi fasteign og eru aðfararhæf samkvæmt 10. tl. 1. mgr. laga um aðför nr. 90/1989. Séu gjöld ekki greidd á eindaga skulu reiknast dráttarvextir frá gjalddaga, skv. ákvæðum laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu.

Kostnaður lóðarhafa vegna lóðar sem er skilað eða þegar byggingarleyfi er afturkallað, vegna atriða er varða lóðarhafa, svo sem hönnunar- og rannsóknakostnaður á lóðinni eða framkvæmdir unnar sam­kvæmt graftrarleyfi áður en byggingarleyfi er gefið út, er ekki endurgreiddur af sveitarfélaginu. Sé lóð afturkölluð eða byggingarleyfi fellt úr gildi eftir að undirstöður eru fullgerðar, eða á síðari stigum byggingarframkvæmda, skal dómkveðja tvo matsmenn til að verðleggja þær framkvæmdir sem unnar hafa verið, enda hafi þær verið teknar út og viðurkenndar af byggingar­fulltrúa. Kostnað vegna matsins greiða sveitarfélagið og lóðarhafi að jöfnu. Sveitarfélagið Horna­fjörður skal leysa til sín lóðina með mannvirkjum á grundvelli mats hinna dómkvöddu matsmanna að frádreginni hlutdeild lóðarhafa í kostnaði vegna matsgerðarinnar.

19. gr.

Heimildarákvæði.

Bæjarstjórn er heimilt að undanþiggja einstök hverfi, götur eða landsvæði ákvæðum 3. gr. að öllu leyti, ef um er að ræða að sveitarfélagið semji við einn og sama framkvæmdaraðila um að taka að sér að byggja öll mannvirki á svæðinu og ganga að fullu frá götum, bifreiðastæðum, opnum svæðum o.s.frv. Í slíkum tilfellum skal framkvæmdaraðili greiða sveitarsjóði sem nemur að minnsta kosti 15% af útreiknuðu samanlögðu gatnagerðargjaldi til að standa straum af kostnaði við tengi­götur. Bæjarsjóður skal eftir sem áður yfirtaka til rekstrar þær götur sem byggðar eru með framan­greindum hætti.

20. gr.

Samþykkt og gildistaka.

Gatnagerðargjald byggir á lögum um gatnagerðargjald nr. 153/2006 og reglugerð um gatna­gerðargjald nr. 543/1996.

Byggingarleyfis- og þjónustugjöld byggja á lögum um mannvirki nr. 160/2010 og byggingar­reglugerð nr. 112/2012.

Framkvæmdaleyfi og gjöld fyrir skipulagsáætlanir byggja á skipulagslögum nr. 123/2010. Gjaldskrá þessi skal endurskoðuð í desember ár hvert.

Gjaldskrá þessi öðlast gildi við birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda. Vegna gatna­gerðargjalds, sem lagt hefur verið á fyrir gildistöku samþykktar þessarar en hefur ekki verið greitt að fullu, skal farið eftir ákvæðum þeirrar gjaldskrá sem álagning gatnagerðargjalds byggði á.

Samþykkt af bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar 6. mars 2014.

Ásgerður K. Gylfadóttir 

bæjarstjóri.

 

 

__________________________________

 

 

 

 

 


 

TungumálÚtlit síðu: